Търсите ли ефективен начин да предоставите своите счетоводни услуги на клиенти?

Осигурете пълно онлайн счетоводство без излишни инсталации!

Търсите ли

ефективен начин,

с който да предоставяте своите счетоводни услуги на клиенти?

Осигурете пълно онлайн счетоводство без излишни инсталации!

ПЛАЩАТЕ САМО ЗА ТОВА, КОЕТО ИЗПОЛЗВАТЕ

Всичко, от което се нуждаете за да използвате Еврофактура, е добра интернет връзка. Без инсталация, без специален софтуер. Можете да използвате програмата в Windows, MacOS, Linux и всички интернет браузъри на всяко устройство.

РАБОТЕТЕ ОТ КЪДЕТО ПОЖЕЛАЕТЕ

Наличен е моментален преглед на важни бизнес данни без нито едно допълнително кликване. Мобилен телефон, таблет или друго устройство? С Еврофактура можете да управлявате счетоводството си от всяко устройство и по всяко време.

ВИНАГИ В КОНТАКТ С КЛИЕНТИТЕ ВИ

Както счетоводителят, така и самият клиент винаги имат достъп до една и съща база данни и по едно и също време. По този начин клиентът управлява своята компания, а счетоводителят отговаря за счетоводството. С пълна бизнес подкрепа, вашите клиенти ще имат всичко на една ръка разстояние.

Вашата счетоводна програма

Започнете онлайн счетоводство с вашето лого

Осигурете счетоводни услуги с вашето име: вашето лого, цветове и действия на вашия уебсайт. Ако заплатите ПРЕМИУМ пакет за 1 година, получавате напълно БЕЗПЛАТНО конкурентно предимство. Многоезичната среда и чуждестранните валути са нещо разбираемо за чуждестранните клиенти.

 1. Свържете се с нас:
  изпратете ни логото и домейна, до който клиентите ви ще имат достъп.
 2. Пренасочете вашия домейн към нашия IP адрес.
  Това е всичко, от което се нуждаете. Сигурността на трансфера на данни се осигурява от SSL сертификат (ние ще го предоставим).
 3. Ние ще подготвим дизайн и ще обсъдим всякакви корекции на цветовете, лого или други с вас.
 4. И след няколко дни вашият счетоводен софтуер ще бъде достъпен!

Искате да предложите на клиентите си

пълна бизнес подкрепа?

 • КЛИЕНТИ И ДОСТАВЧИЦИ
 • ПАСИВЕН И АКТИВЕН ПОТОК
 • БАНКОВИ ИЗВЛЕЧЕНИЯ
 • ЕЛЕКТРОННИ ЗАПИСИ НА ПРОДАЖБИ
 • ДАНЪЧНИ РАЗХОДИ (ДДС, НАЧИСЛЕН ДАНЪК)
 • СКЛАД, ДОСТАВКИ И ПРОДУКТИ
 • ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ВАУЧЕРИ ЗА ПЪТУВАНЕ
 • ОБМЯНА НА ВАЛУТА

Искате ли да имате под ръка всички документи, когато посещавате клиент?

Отговорете на днешните тенденции с онлайн архив!

 • КАЧЕТЕ ДОКУМЕНТИ И ФАКТУРИ В ПРОГРАМАТА ЧРЕЗ СКЕНЕР ИЛИ СМАРТФОН
 • СКАНИРАНЕ НА ОТПЕЧАТАНИ ДОКУМЕНТИ
 • МНОГООБРАЗНА ПРОВЕРКА НА ПОЛУЧЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ И ТЯХНАТА КЛАСИФИКАЦИЯ

ДИГИТАЛИЗАЦИЯ НА ДОКУМЕНТИ И СЪБИРАНЕ НА ДАННИ ОТ PDF ФАЙЛОВЕ

Вашите клиенти ще изпращат пресниманите или сканираните документи чрез телефоните си на виртуален имейл, свързан с вашия акаунт в програмата Еврофактура. Всички документи, получени по този начин, ще бъдат автоматично прехвърлени в онлайн архива.

Просто сканирайте или снимайте с телефона си и след това ги разгледайте в нашето приложение за мобилно електронно четене.

Е-бизнес

 • ЕЛЕКТРОННИ ДОКУМЕНТИ
 • ПОМОЩ ЗА ИМПОРТИРАНЕТО НА СЧЕТОВОДНИТЕ ОТЧЕТИ 
 • ОНЛАЙН УСЛУГИ (API) ЗА СВЪРЗВАНЕ С ДРУГИ ПОРТАЛИ
 • АВТОМАТИЧНО ИЗПРАЩАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИМЕЙЛ ИЛИ СМС
 • АВТОМАТИЧНО ИМПОРТИРАНЕ НА ДАННИТЕ В ОНЛАЙН СЧЕТОВОДСТВОТО

СИНХРОНИЗАЦИЯ НА ПРОДАЖБИТЕ
Всички документи, издадени в мобилното приложение, незабавно се синхронизират с уеб версията на програмата и са едновременно достъпни и за вашия счетоводител.

Предложете повече на клиентите си!

PayBox И ЛИЧНО УПРАВЛЕНИЕ!  

Цялостна обработка на заплатите и свързаните с това задължения за публичния и частният сектор (национален и международен). Също така, бихте могли да записвате информация за служителите, да изчислявате данъчни облекчения, да фактурирате пътни нареждания. Автоматичните актуализации Ви информират за всички законодателни промени.

ДАНЪЧНИ РЕГИСТРАЦИИ

Програмата предлага автоматично генериране на данъчни декларации, финансови отчети, трансфер на данни към следващата година и възможност за управление на данни за множество счетоводни периоди. Само с едно кликване получавате пълна данъчна декларация. Счетоводството в чуждестранна валута е нещо разбираемо!

РАБОТА С МНОГО КОМПАНИИ

Задайте подходящите права за бизнес администрация за всеки потребител. Наблюдавайте както вашата ефективност, така и работата на вашите служители. Това ще улесни количественото определяне на разходите на отделните клиенти.

УПРАВЛЕНИЕ НА СКЛАДИ И ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ

Имате достъп до ясни отчети за складовете и складовите наличности, както и регистър на дълготрайните активи с възможност за изчисляване на амортизации – счетоводни и данъчни.

СИГУРНОСТ И ОБРАБОТКА НА ДАННИ НА ЕДНО МЯСТО

Вашите онлайн данни са напълно защитени и периодичните резервни копия се извършват автоматично. Това позволява данните да бъдат винаги актуални, защитени и незабавно на разположение. Не трябва да се притеснявате за нищо, ние ще направим всичко за вас.

СТИЛНИ И ЯСНИ ФАКТУРИ

Позволете на клиентите си да създадат фактура моментално и незабавно да я изпращат от програмата на своите клиенти. Можете да персонализирате външния вид на всички документи според идентичността на вашата фирма, да изберете формата на фактурата, логото, горния и долния колонтитул, дори имате възможност за издаване на фактури на различни чужди езици.

Предложете повече на клиентите си!

BUSTE PAGA E GESTIONE DEL PERSONALE ! IN ARRIVO !

Elaborazione completa degli stipendi e adempimenti connessi per il settore pubblico e privato, nazionali e internazionali. È inoltre possibile registrare le informazioni sui dipendenti, calcolare le detrazioni fiscali, fatturare gli ordini di viaggio. Gli aggiornamenti automatici ti tengono aggiornato su tutte le modifiche legislative.

REGISTRAZIONI FISCALI

Il programma offre la generazione automatica della dichiarazioni dei redditi, rendiconto finanziari, trasferimento dei dati all’anno successivo e la possibilità di gestire i dati per più periodi contabili. Con un solo clic hai una dichiarazione dei redditi completa. La contabilità in valuta estera è una cosa ovvia!

LAVORARE CON PIÙ AZIENDE

Impostare i diritti di amministrazione aziendale appropriati per ogni utente. Monitorate sia le vostre prestazioni che le prestazioni dei vostri dipendenti. In questo modo sarà più facile quantificare i costi dei singoli clienti.

GESTIONE MAGAZZINI E IMMOBILIZZAZIONI

Hai una chiara registrazione dei magazzini e delle scorte, nonché un registro delle immobilizzazioni con la possibilità di calcolare l’ammortamento – contabile e fiscale.

SICUREZZA E TRATTAMENTO DEI DATI IN UN UNICO POSTO

I tuoi dati online sono protetti al massimo e vengono eseguiti automaticamente backup periodici. Questo consente ai dati di essere sempre aggiornati, protetti e immediatamente a portata di mano. Non devi preoccuparti di nulla, faremo tutto noi per te.

FATTURE BELLE E CHIARE

Consenti ai tuoi clienti di creare una fattura in pochi istanti e di inviarla immediatamente dal programma ai loro clienti. Puoi personalizzare l’aspetto di tutti i documenti secondo la tua brand identity, scegliere il formato della fattura, logo, intestazione e piè di pagina, anche con la possibilità di emissione in lingua straniera.

ПРЕДЛАГАМЕ УСЛУГИТЕ СИ В ОБЛАЧНОТО ПРОСТРАНСТВО ВЕЧЕ 15 ГОДИНИ
Нашата счетоводна програма е в облака от 2002 г. Имаме над 30 000 потребители, които са решили да управляват своето счетоводство в нашия софтуер в редица държави като Словения, Хърватия и Сърбия. През 2017 г. успешно навлязохме на чешкия, а по-късно и на италианския пазар. А днес и в България!

НИЕ ТЪРСИМ НОВИ КЛИЕНТИ ЗА ВАС

Ако сте счетоводител или счетоводна къща и използвате нашата програма, ние ще ви помогнем да добиете нови клиенти. Имаме програма, която активно свързва предприемачи със счетоводители, който да могат да водят пълноценно счетоводството им и да управляват тяхната компания, с помощта на Еврофактура, от А до Я.

ПОТРЕБИТЕЛСКА ПОДДРЪЖКА

Имате ли съмнения? Нашият екип от експерти винаги ще е на среща да Ви консултира. Ние сме на ваше разположение по имейл, телефон или чрез споделения екран. Също така организираме редовни безплатни семинари за нови потребители (вече и онлайн).

Започнете своя безплатен 30-дневен пробен период сега!