Условия за използване на Продукта, Услугите и Информационните системи на Eurofaktura s.r.o. (включително Политиката за поверителност и Споразумението за обработка на данни)

Общите условия за ползване и Политиката за поверителност, посочени по-долу, се прилагат за всички Потребители, които получават Потребителски акаунт за използването на Продукта, Онлайн услугите и Програмите на компанията Eurofaktura s.r.o. от 01.06.2021г. нататък и ще заменят всички приложими преди Условия и правила за поверителност на тази компания. Настоящите условия се прилагат и за съществуващи абонати или съществуващи Абонаменти, също от 01.06.2021г. нататък, т.е. датата на публикуване в уебсайтовете на Доставчика. Доставчикът се задължава да информира съществуващите Абонати за промяната на Условията, или чрез обща публикация в уебсайтовете, или поотделно, като всеки клиент (Абонат) е информиран отделно, при първото си влизане в системата, след горепосоченaта дата.

Достъпът и използването на уебсайтовете на Доставчика, информационните системи, софтуера и/или услугите на Доставчика са посочени в и са предмет на настоящите Общи условия за ползване, както и в приложимите разпоредби на Република България и ЕС.

Когато се регистрирате, добавите кредит към акаунта и/или се абонирате, вие приемате и се съгласявате изрично със съдържанието на този документ и сключвате договорни отношения с Доставчика. Като потвърждавате, че сте прочели тези Общи условия (появяващи се при първото ви влизане в Програмата) и че сте съгласни с тях, регистрацията е завършена и Споразумението между Доставчика и Абоната е валидно сключено.

___________________________________________________________________

Определения

Следните определения се прилагат за настоящото споразумение със следното значение:

 • ДОСТАВЧИКЪТ е фирмата Eurofaktura s.r.o., регистрирано съгласно законите на Република Чехия и вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическике лица с нестопанска цел с Единен идентификационен код CZ06048447, която предлага възможност за използване на информационните системи www.evrofaktura.bg и други Програми за извършване на фирмен бизнес на своите уебсайтове;
 • АБОНАТЪТ е юридическо лице, едноличен търговец или друг стопански субект, извършващ търговска дейност, който заявява използването на Продукт/Услуга/Програма за извършване на фирмен бизнес от Доставчика за целите на счетоводството или ползването на Продукт/Услуга/Програма на Доставчика безплатно, в ограничена форма, след изтичане на тестовия период;
 • ПОТРЕБИТЕЛЯТ е юридическо лице, регистрирано в системата (Абонат) и всяко дееспособно физическо лице, което от името и за сметка на Абоната, по силата на упълномощаване или наемане от Абоната, използва Продукта, уебсайтовете и/или Информационните системи на Доставчика;АБОНАМЕНТЕН
 • АДМИНИСТРАТОР  е Потребител, на когото е предоставено правото да изпълнява определени задачи в рамките на Продукта, Програмата или Системата на Доставчика за управление на Абонамента, сключен с Доставчика, като:- Актуализиране на Плана и подновяване на Абонамента;
  – Добавяне на кредит към сметката за допълнителни услуги;
  – Връзка с доставчик на счетоводни услуги (данните се предоставят на оторизиран счетоводител),
  – Предоставяне на потребителски привилегии и достъп за други Потребители;
  – Изтриване на всички данни;
  – Спиране на акаунт;
  – Промяна на данните за контакт на Абоната и др .;
 • ПЕРИОД ЗА ПОДНОВЯВАНЕ се отнася за всеки последователен период от 12 месеца (или всеки друг период, индивидуално уговорен от страните) след изтичане на първоначалния период на Абонамента;
 • ПРОДУКТЪТ е уеб-базирана система, собственост на Доставчика, включително онлайн информационни системи, потребителска документация, видео инструкции и софтуер за инсталиране;
 • СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ се отнасят до индивидуално договорени промени, модификации и/или допълнения към настоящите Условия или условията на поръчка и се считат за включени в настоящото споразумение;
 • ИЗПИТАТЕЛЕН ПЕРИОД се отнася до период, през който Абонатът може да изпробва Продукта или услугата на Доставчика безплатно (освен ако не е уговорено друго);
 • АКТУАЛИЗАЦИИТЕ се отнасят до всякакви периодично възникващи въпроси, свързани с Продукта, за целите, които осигуряват незначителни подобрения и/или промени, или разрешаването на технологични проблеми, свързани с предходната версия на Продукта;
 • ВЕРСИЯТА се отнася до нов вариант на продукта, включващ значителна ревизия, модификация, подобрение или подобна промяна на текущия вариант;
 • УЕБСАЙТЪТ НА ДОСТАВЧИКА се отнася до уеб-базирана система, собственост на Доставчика или уеб страниците на Доставчика на услуги, на които Услугата обикновено се прави достъпна от Доставчика на услуги в Интернет;
 • ДОГОВОРЪТ се отнася до условията, посочени в този документ, валидната Поръчка за покупка и конкретните условия (ако съществуват), договорени между Доставчика и Абоната. В случай на конфликт между документите, обхващащи настоящото споразумение, документите, съдържащи споразумението, имат предимство в следния ред на приоритет: 1- Специални условия; 2- тези Условия на работа и 3- Поръчка за покупка;
 • GDPR (ОРЗД) е обозначението на Европейския общ регламент за защита на данните (GDPR, EU 2016/679 от 27 април 2016 г.), изменен и допълнен.
  ___________________________________________________________________

1. Съдържание и обхват на Условията за ползване

(1) Настоящите Общи условия определят правата и задълженията на Доставчика и/или Потребителя във връзка с използването на Продукта, Услугите и Информационните системи на Доставчика, които са достъпни на уебсайтовете на Доставчика, и се отнасят и за Програмите инсталирани от Потребители на техните устройства (например мобилни приложения и Apple, Windows или Linux приложенията на Потребителите).

(2) Доставчикът предоставя услуги за обработка на данни на своите сървъри през Интернет. На Потребителите се предоставя възможност за достъп до Услугите и използване на Продукта до степента, определена от техните Потребителски привилегии. Услугата на Доставчика се състои в предоставянето на възможността да се използва Услугата през Интернет на сървъри, които са в сферата на Доставчика на услуги, до които Потребителят получава права за достъп и използване при необходимост. Когато използва Софтуера като услуга (SaaS), Потребителят следва да може да въвежда данни и да използва различни функции.

(3) Предпоставка за използването на Услугата е надеждна непрекъсната интернет връзка със сървърите на Доставчика на услуги. Абонатите сами осигуряват и установяват тази връзка, посредством собствените си устройства.

(4) Използването на Продукта се подчинява изключително на настоящите Общи условия за ползване. Всички други Общи условия са невалидни, освен ако не са изрично уговорени писмено между Абоната и Доставчика. Нищожността на някоя от клаузите на настоящите Общо условия не води до нищожност на друга клауза или на условията като цяло.

(5) Доставчикът ще предлага своите услуги на еднолични търговци и компании, поради което Продуктът и услугите ще бъдат достъпни изключително за бизнес клиенти (B2B), а не за потребители. Следователно използването на Продукта не е предмет на законодателството за защита на правата на потребителите.

_____________________________________________________

2. Приемане на Общите условия за ползване (сключване на споразумение)

(1) Освен ако изрично не е уговорено друго, Споразумението се сключва и Общите условия за ползване влизат в сила само след успешното приключване на процедурата за регистрация, т.е. след кликване върху приемането на Условията за ползване след влизане (логин) на Потребителя в Продукта, Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва и след потвърждението на Доставчика до Потребителя (по имейл или чрез предоставяне на Услугата за използване на Продукта) за успешна регистрация.

(2) Потребителят има възможност да отпечата текста на Споразумението – Условия за ползване, включително Политиката за поверителност и Споразумението за обработка на данни от Уебсайта по време на процедурата по регистрация и преди сключването на Споразумението.

(3) Доставчикът може да откаже да сключи Споразумението, без да посочва каквато и да е причина.

(4) Чрез регистрация за използване на Продукта и получаване на Потребителски акаунт, Потребителят дава изрично съгласие, че Доставчикът може да обработва личните данни на Потребителя с цел предоставяне на Услугите в съответствие с условията на GDPR.

(5) Съгласието за получаване на имейли или текстови съобщения от Доставчика не е условие за абониране или използване на Продукта, но за да се подобри потребителското изживяване, Доставчикът препоръчва Потребителят да даде съгласие за получаване на известия от Доставчика. Нотификациите са от единствено търговски и технически характер.

(6) За да използвате нашите Услуги, вие напълно се съгласявате с Политиката за поверителност, заедно с Общите условия. Потребителите изрично декларират, че са прочели и разбрали текста, съдържащ се в този документ.

(7) Предпоставка за регистрация е Потребителите да са дееспособни физически лица и да имат навършени 18 години, да са еднолични търговци, законни представители на юридическо лице (компания, сдружение или институция), служители на компания или други упълномощени лица, които имат правото на представителство, свободни професии и други и да използват Услугите изключително за бизнес цели, което подлежи на деклариране от страна от Потребителя при първата регистрация. На непълнолетни лица се забранява регистрацията. В случай на юридическо лице, регистрацията се извършва от физическо лице, упълномощено да представлява бизнес субекта (Абоната) без никакви ограничения.

В този случай, потребителят декларира, че е дееспособен, че упълномощен от Абоната за сключване на тази сделка, че е пълнолетен и използва Продукта независимо или под ръководството на Абоната за чисто търговски цели.

(8) В случай, че Абонатът предоставя счетоводни и/или отчетни услуги на трети страни и третата страна е определена като договаряща страна, Абонатът е длъжен да информира третата страна предварително за Общите условия за използване на Продукта и за получаване на подходящо съгласие за използване на Продукта за предоставяне на счетоводни и/или отчетни услуги на трета страна. В случай, че Абонатът не получи необходимото съгласие, Доставчикът може да прекрати използването от страна на Абоната на Продукта за обработка на данни на трети страни поради изключителните обстоятелства на незаконна обработка на данни.

___________________________________________________________________

3. Съдържаниена продукта и обхват на услугите, предоставяни от Доставчика

(1) Доставчикът предоставя на Потребителите онлайн софтуер и услуги, предназначени за обработка на данни за целите на воденето на фирмен бизнес (фактуриране, счетоводство, отчетност, управление на запасите, декларация за ДДС, отчитане на заплати и др.), чрез технология за криптирана връзка.

(2) Точният обхват и съдържание на Продукта и Услугите ще се определят от абонаментния плана, за който Абонаментът се сключва между Абоната и Доставчика. Подробна спецификация на плановете, включително ценовата листа, е публикувана на уебсайтовете на Доставчика.

(3) Доставчикът може да предложи на Потребителя безплатен пробен достъп до Продукта за предварително определен период от време. В рамките на Тестовия период използването на Продукта е безплатно. Ако абонатите желаят да продължат да използват Продукта след изтичане на Тестовия период, те трябва да се абонират за избрания План. Ако не се абонират след изтичане на тестовия период, Програмата може да продължи да се използва в ограничената ѝ безплатна версия.

(4) Доставчикът предлага Продукт и Услуги под формата на Абонамент, сключен между Абоната и Доставчика.

(5) Правото да използват Продукта след изтичане на Тестовия период е запазено изключително за Потребители, чиито Потребителски акаунти са свързани с Абонат с валиден Абонамент за Продукта. Тези Потребители на безплатна основа ще се считат и третират като абонати за целите на настоящите Общи условия.

___________________________________________________________________

4. Задължения на Потребителя

(1) При попълване електронната форма за регистрация Потребителят е длъжен да предостави пълни и верни идентификационни данни за себе си, за Титуляря, който представлява (ако има такъв) и за всички други изискуеми от електронната форма за регистрация данни. Потребителят гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно. В случай на предоставяне на неверни данни, Доставчикът има право да прекрати или спре незабавно предоставянето на услугите, както и поддържането на регистрацията на Потребителя

(2) За целите на самооценка или обучение на вътрешни Потребители, Потребителят или Абонатът може да създаде допълнителни тестови Потребителски акаунти като част от Абонамента, използвайки фиктивни данни. В случай на влизане на тестови Потребители и/или организации, Доставчикът ще таксува използването на Програмата в съответствие с ценовата листа, независимо от предназначеното ползване от страна на Абоната на Програмата. Абонатът или отговорното лице на Абоната носи пълна отговорност за използването на Програмата от тестови/измислени Потребители.

(3) За целите на използването на онлайн услуги (API интерфейс), абонатът може да създаде конкретен потребителски акаунт за автоматична компютърна обработка. Такъв потребителски акаунт не може да бъде свързан с физическо лице. Потребителят на API е длъжен стриктно да спазва техническите условия, предоставени от Доставчика за използването на Онлайн услуги.

(4) Потребителят може да използва Продукта само за целта, за която е предназначен.

(5) Когато използва Продукта, Потребителят се задължава да спазва действащото законодателство в Република България и Европейския съюз.

(6) Потребителят се задължава да избере сигурна и силна парола за вход, да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си, да не я прави достояние на трети лица и да уведомява незабавно Доставчика в случай на осъществен неправомерен достъп, както и при вероятност за такъв. Потребителят също така е длъжен да гарантира, че е въвел своя имейл адрес и телефонен номер за контакт в Програмата правилно, тъй като това е необходимо за възстановяване на паролата, в случай че я загуби случайно, или за двуфакторно удостоверяване (в случай че Доставчикът открие подозрителни дейности или влизания в Програмата). В случай на загуба или кражба на парола, Потребителят е длъжен незабавно да информира Доставчика, който може да съдейства определяне на нова парола и проследяване на евентуалното проникване в данните на Абоната, използвайки специална процедура за възстановяване на забравената парола. Тази процедура се автоматизира посредством изпращане на Потребителя на еднократна връзка, която предвижда Потребителят да кликне и след това сам да зададе нова парола на защитена страница. Потребителят също така има възможност за двуфакторно удостоверяване, което означава, че той може да влезе в Програмата само с парола за въвеждане и код, получен чрез текстово съобщение на телефонен номер. Ако Потребителят няма правилния имейл адрес и правилния мобилен номер, въведен в Програмата, той не може да получи новата парола автоматично, както е описано по-горе, и възстановяването на новата парола ще трябва да бъде поискано от Доставчик в писмена форма от Абоната. Потребителят носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването й.

(7) Потребителят се задължава да предоставя на Доставчика и да използва Продукта за обработка само тези лични и/или бизнес данни, които управлява на съответното правно основание, и/или въз основа на законно получено съгласие за обработка на лични данни.

(8) Потребителят се задължава да не използва Продукта, Мрежата и Услугата по злонамерен начин, противоречащ на българското законодателство и да се въздържа от каквато и да е дейност, която би възпрепятствала функционирането на Продукта и/или Услугата или техническата инфраструктура, свързана с нея. Потребителят е длъжен да не предприема никакви мрежови дейности, които биха могли да закрият мрежовата връзка и/или да претоварят интернет мрежата и/или Продукта, както и да застрашат сигурността и работата на компютрите или оборудването на Доставчика или на трети страни. В случай на нарушение, Доставчикът незабавно и без предварително предупреждение прекъсва връзката и отказва на Потребителя достъп до Продукта, докато нарушението не бъде отстранено.

(9) Чрез използването на Продукта е забранено публикуването, предаването, разпространението на всякаква информация или материали, които са незаконни, неверни, нецензурни, обидни или разпространяват расова, сексуална или друга непоносимост. Също така е забранено разпространението на всяка друга комуникация, която е в противоречие с нормалната цел на използването на Продукта.

(10) Потребителят се задължава да не прехвърля на сървъра на Доставчика файлове, съдържащи вируси или друг зловреден софтуер, който може да навреди на софтуера на Доставчика и/или други Потребители.

(11) Потребителят е длъжен да зачита интелектуалната собственост на Доставчика. Съдържание, притежавано от Доставчика, е обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права и може да се използва само с цел управление на операциите на организации, управлявани от Потребителя. Използването на съдържание по начин, който нарушава авторските права на Доставчика, е забранено. По-специално е забранено събирането на информация за действието на Продукта, предназначено за използване на съдържанието в други подобни търговски или нетърговски услуги и/или програмни продукти. В случай на нарушение на настоящия член, Потребителят и/или абонатът носи отговорност за обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на задълженията от страна на Потребителя.

(12) Потребителят е единствено отговорен за изпълнението на задълженията си относно сроковете за съхранение на данни. Потребителят гарантира, че документите и данните се обработват на законни основания. В случай на процедури за проверка или разследване, Потребителят е длъжен да предостави свои собствени данни или да предаде свои собствени данни на длъжностни лица. При неспазване на изискванията, Доставчикът има право незабавно и без предварително предупреждение да спре достъпа на Потребителя и трети лица до съответната информация или материали, както и право на обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на задълженията от страна на Потребителя.

(13) В случай на прекратяване на Абонамента или прекратяване на операциите на Абоната, упълномощеният Потребител е длъжен да осигури прехвърлянето на данни с цел архивиране или предоставяне на информацията на правоприемник (например синдик в случай на несъстоятелност на стопанския субект).

___________________________________________________________________

5. Цени и условия на плащане, блокиране на акаунта и промени на цените

(1) Доставчикът предлага своите услуги в различни безплатни и платени абонаметни планове. Цените за всеки отделен абонаментен план и условия за плащане се определят от валиден ценоразпис, публикуван на уебсайта на Доставчика.

(2) Освен ако не е предвидено друго в абонаментния план, Абонаментът се заплаща предварително за избрания период, подлежащ на месечно, тримесечно, полугодишно или годишно плащане, в зависимост от продължителността на Споразумението (Абонаментния план), избрано от Потребителя. Плащането се извършва чрез онлайн проформа фактура чрез превод по банковата сметка на Доставчика. Доставчикът може да предложи следните начини на плащане: чрез кредитна карта или PayPal, или чрез друг предварително договорен метод или платежен инструмент, в зависимост от държавата, в която Абонатът работи. Възможните начини на плащане се описват по-подробно в Ценовата листа на Доставчика и представляват част от Ценовата листа.

Цената за услугата се определя в зависимост от периода на заявената услуга, който може да е един месец, три месеца, половин година или една година и се дължи към момента, в който Потребителят се регистрира успешно за съответния план (Дата на фактуриране). Доставчикът на услуги си запазва правото да въведе възможността за закупуване на Абонаменти за различни периоди (например на тримесечие) или свързани Услуги, предлагащи други модели за фактуриране.

Ако Потребителят иска да премине от месечен, тримесечен или полугодишен към годишен Абонамент, това ще бъде възможно, считано от първия ден на следващия месец за фактуриране. Същото се отнася за промяната от годишен към полугодишен, тримесечен или месечен Абонамент. Подобен механизъм се прилага, ако Доставчикът на услуги въведе различен период на фактуриране.

(3) Фактурата за Абонамент се дължи на датата на падежа, посочена във фактурата. Ако Абонатът закъснее с повече от 2 дни с плащането на Абонамента, Доставчикът ще издаде напомняне на Потребителя, който е притежател на Абонамента, когато влиза в Продукта. След изтичане на 10 дни от издаването на напомнянето, Доставчикът ще блокира достъпа за всички Потребителски акаунти по Абонамента.

Ако в случай на плащане с кредитна карта Абонаментът не може да бъде дебитиран навреме от кредитна карта или банкова сметка, Абонатът или Потребителят е длъжен да преведе общата сума, дължима по банковата сметка на Доставчика в рамките на 4 работни дни, в противен случай Доставчикът ще предприеме действията, описани в предходния параграф.

(4) Абонатът изрично се съгласява Доставчикът да изпраща фактури (и напомняния в случай на несвоевременно плащане) на неговия имейл адрес или чрез текстово съобщение на номера на мобилния си телефон.

(5) Ако Потребителските акаунти са били блокирани, блокирането ще бъде премахнато, когато всички непогасени задължения към Доставчика бъдат заплатени от Абоната.

(6) В случай на прекратяване или предсрочно прекратяване на Абонамента, Доставчикът възстановява на Абоната сумата на предплатения Абонамент за периода от датата на прекратяване на Абонамента до края на предварително таксувания период. Надплатеният Абонамент се връща на Абоната въз основа на искане за възстановяване от Абоната, респ. законния му представител, адресирано и изпратено на адреса на Доставчика, в което се посочва и номерът на банковата сметка на Абоната, на който трябва да се извърши преводът. В случай на надлежно попълнено искане за възстановяване, Доставчикът издава на Абоната кредитно известие. Абонатът връща Кредитното известие на Доставчика и потвърждава с подпис и печат, че е взел предвид намаляването на приспадането на начисления ДДС. В този случай разликата в надвнесения Абонамент се връща по сметката на Абоната в рамките на 45 дни от получаване на потвърдената Кредитна бележка. Абонатът няма право на възстановяване на лихва за забава. Ако преводът се извършва по сметки в чужбина или извън SEPA (Единна Евро- платежна зона), клиентът сам поема банковите такси за превода на възстановяването. Абонатът не може да иска възстановяване на суми, по-ниски от 15,00 евро, поради разходите за издаване на кредитното известие и обработка на искането за възстановяване.

(7) Ако Потребителят изтрие (деактивира) Акаунта преди изтичане на Абонаметния план, акаунтът ще бъде недостъпен (блокиран) веднага след като бъде изтрит. В този случай, дори и да е създаден нов акаунт, неизползваната част от абонаментния план не може да бъде прехвърлена в новия акаунт.

(8) Доставчикът има право да промени цените на съществуващите Абонаментни планове и Услугите или валутата на таксуване на Плановете и Услуги, като промяната трябва да бъде публикувана на неговия уебсайт най-малко 30 дни преди влизането в сила на новия ценоразпис или новата валута. Промяната във валутата, в която се отчита Абонаментът или Услугата, се извършва по централния курс на БНБ, действащ към датата на промяната.

В случай на предплатен Абонамент, новият ценоразпис се прилага само когато фактурата е издадена за следващия период на фактуриране. Нови абонаментни планове и нови платени услуги, които не засягат съществуващите абонати, могат да бъдат добавени от Доставчика към ценовата листа по всяко време без ограничения.

(9) Доставчикът има право да прехвърли по всяко време фактурирането на Абонамента за използване на Продукта/Услугата на друго юридическо лице или свързано бизнес образувание от групата на Еврофактура или на всяко друго юридическо лице или компания по избор на Доставчика, без съгласието на Абоната, като Доставчикът е длъжен да информира Абоната за това.

Доставчикът също така има право да прехвърли цялото Споразумение и предлагане на Продукта и/или Услугата на друго юридическо лице или свързано стопанско дружество в рамките на групата Eurofaktura, или всяко друго юридическо лице или компания по избор на Доставчика, без съгласието на Абоната, като Доставчикът е задължен да информира Абоната за това.

(10) Ако за определен абонаментен план Доставчикът предлага гаранция за най-изгодна цена, Доставчикът предоставя на Абоната по-ниска цена за Продукта, ако Абонатът представи конкурентно предложение за покупка или наем на еквивалентна бизнес програма, предлагана на пазара в България, от която общите разходи възникват за Абоната за 36 месеца след покупката или наемането на софтуера.

(11) Абонатът може да направи жалба относно фактурираните Услуги в рамките на 15 календарни дни от датата на фактурата. След изтичане на този срок, Доставчикът вече не е длъжен да разглежда жалбата.

(12) В случай, че иск, запитване, искане за данъчна проверка или ревизия e изпратена на Доставчика или на член на групата на Еврофактура, или е инициирана процедура за нарушения, свързан с използването на Програмата в базата данни на Абоната от данъчен орган или друг друг официален орган на държава-членка или от орган на ЕС или трета страна, и такава процедура не води до доказана вина на Доставчика, Доставчикът има право иска от Абоната възстановяване на всички, направени по процедурата разходи по (поддръжка на Потребители, системен анализ, администриране на системата, съдебни такси и разходи, административни разходи и т.н.). Разходите за изготвяне на отговор в контекста на данъчни или наказателни проверки или разследвания също се поемат от Абоната. Доставчикът трябва да информира Абоната предварително за получаване на всяко такова писмо / запитване и че разходите за изготвяне на отговор на писмото и всички други разходи, които могат да бъдат направени във връзка с такава процедура, ще бъдат начислени на Абоната.

___________________________________________________________________

6. Прекратяване на Споразумението, прекратяване на Абонамента и изтриване на Потребителския акаунт

(1) Потребител, който се е регистрирал за безплатното използване на Програмата, може да използва Програмата в продължение на 30 дни в пълната версия (в зависимост от степента на функционалност на абонаментния план ) и няма да има задължения към Доставчика след изтичане на Тестовия период. По време на тестовия или безплатен период не е възможно да се използват услугите от ценоразписа, които изискват допълнително плащане (напр. изпращане на текстови съобщения, изпращане на електронни фактури чрез платежни доставчици на услуги и други подобни транзакции). След края на Тестовия период Абонатът има възможност или да плати Абонамента, или да продължи да използва Програмата в безплатния основен пакет. Достъпът до Програмата / Услугата автоматично се прекратява в края на съответния Тестов период и не изисква Доставчикът да бъде информиран конкретно за прекратяването на договора.

(2) Освен ако не е уговорено друго при сключване на Абонамента за избрания абонаментен план, подлежащият на плащане Абонамент се прекратява автоматично с изтичането на периода на Избрания план. Когато Абонаментът изтече, Потребителят може да поднови Абонамента за следващия период. Доколкото платеният абонаментен план не се подновява в края на периода, такъв План, който се заплаща, се преобразува в безплатен Абонамент и в такъв случай посочените Правила и условия (до степен, свързана с безплатни услуги) ще продължат да се прилагат.

(3) Освен ако не е уговорено друго при сключване на Абонамента, Абонатът може да прекрати Абонамента по всяко време без предизвестие, дори преди да изтече периода на избрания абонаментен план.

(4) В случай, че Абонатът прекрати Потребителския акаунт или Потребителският акаунт бъде прекратен по друг начин, Доставчикът е длъжен да съхранява данните по отношение на Абоната съобразно правилата на българското законодателство.

(5) Ако Абонатът не е използвал Програмата в продължение на 1 година или повече, Абонаментът автоматично се прекратява и Доставчикът има право да изтрие Потребителския акаунт, след като е информирал Абоната по имейл или по друг начин, че Потребителският му акаунт и всички данни ще бъдат изтрити. След това данните ще бъдат изтрити в рамките на 60 дни след извършване на уведомяването, освен ако действащото законодателство не предвижда друго.

(6) Доколкото Договорът за Абонамент е сключен за неопределен период и Планът предвижда ежемесечно предплащане на Абонамента, Договорът за Абонамент се прекратява с писмена декларация от упълномощеното лице на Абоната, използвайки предварително -определен формуляр за прекратяване на Абонамент.

(7) Доставчикът си запазва правото да изтрие данните на Абоната, независимо от причината за прекратяването на Абонамента. Доставчикът не е длъжен да съхранява данните на Абоната след изтичането на 30 дни от прекратяването на Абонамента, освен ако друго не е наложено на Доставчика от приложимото законодателство. При прекратяване на Абонамента Доставчикът съхранява само данните за Абоната и Потребителите, необходими за законната защита на претенциите на Доставчика срещу Абоната и / или Потребителите.

___________________________________________________________________

7. Задължения и ограничения на отговорността на Доставчика

(1) Доставчикът предоставя услуга, като не носи отговорност за противоправния характер на съдържанието и материалите в работата на Потребителя. Абонатът ще използва информацията в уебсайтовете на Доставчика на свой риск, което означава, че Доставчикът не носи отговорност за злоупотреба с Абонатния Продукт и/или Услуга от страна на Потребителя или трети лица, или ако Услугата не се използва по предназначение. Доставчикът не носи отговорност за каквито и да било преки или косвени вреди, претърпени от Потребителя и/или Абоната в резултат на който и да е продукт, програма, услуга по подразбиране или грешки или неточни данни, публикувани на уебсайтовете на Доставчика.

В случай, че Продуктът и/или Услугата позволяват на Потребителя да коментира или добавя съдържание към Уебсайта (напр. на сайт за споделяне на съдържание), Доставчикът не поема никаква отговорност за публикации, които могат да се считат за обидни, вредни, неточни или по друг начин неподходящ или подвеждащ. Съдържанието на публикации на трети страни на уебсайта отразява само тяхното мнение, а не мнението на Доставчика и следователно Доставчикът не поема отговорност за такова съдържание.

(2) Доставчикът осигурява функционирането на Продукта и Услугите, като осигурява възможност на Потребителя за нормално използване на услугите, предмет на настоящите Общи условия.. Потребителят сам осигурява технически условия за достъп до Интернет и използване на Интернет програми (Интернет връзка, мрежов хардуер, компютърен хардуер, операционна система, Интернет браузър, PDF четец и др.). В случай на неспазване на техническите условия, Потребителят няма право да подава жалба относно Продукта или Услугата.

(3) Доставчикът осигурява функционирането на Продукта и Интернет услугите, освен в случаите на:

Неспазване на техническите условия от Потребителя (втора точка на този член),
Неизправност на оборудването, надстройки на софтуера или хардуера и друга поддръжка (планирана и непредвидена) на хардуера или софтуера на Доставчика,
Неизправност на интернет връзката,
Продължителна загуба на скорост,
Форсмажорни обстоятелства.
В случай на отказ на Продукта и/или Услугите поради непреодолима сила, случайни събития, проблем в глобалната мрежа Интернет или в предоставянето на услуги, извън контрола на Доставчика, Доставчикът не носи отговорност и не е длъжен да възстанови платения Абонамент за използването на Продукта или Услугата.

(4) Доставчикът не поема никаква отговорност за функционалността на връзката със своите сървъри, в случай на загуба на скорост и отказ на сървъра, които са извън техния контрол, и не носи отговорност за каквито и да е вреди, претърпени от Потребителя или Абоната в резултат на неизправността на Продукта и/или Услугите.

(5) Доставчикът има право на оперативни промени за подобряване работата на системата, без предварително известие на Абоната. При обстоятелства, при които достъпът до системата трябва да бъде спрян, Доставчикът се задължава да информира Абонатите за очаквания по-дълъг прекъсване на Продукта или Услугата най-малко 6 часа преди планирания прекъсване. Планираните интервенции се извършват от Доставчика в работни дни между 23:00 CET (централен европейски час) и 4:00 CET и в неделя или празници след 16:00 CET. Ориентировъчното време и продължителност на планираните интервенции се обявяват предварително от Доставчика. По-кратко прекъсване до 15 минути поради редовни надстройки на софтуера, които се извършват между 23:30 и 03:00 CET, не трябва да бъде предварително обявявано от Доставчика. Доставчикът не носи отговорност за последиците от такова спиране.

(6) Потребителят се задължава да уведоми Доставчика възможно най-скоро за всяка оперативна повреда и/или дефект в Продукта и/или информация на уебсайтовете на Доставчика, като по този начин дава възможност на Доставчика да извърши необходимата поддръжка или коригираща работа своевременно. Доставчикът се задължава да отстрани възможно най-бързо всяка неизправност или открит дефект в Продукта, софтуера, хардуера и/или данните. Доставчикът не носи отговорност за каквито и да е вреди, причинени от грешки в софтуера или данните, които могат да възникнат от страна на Потребителя или Абоната.

(7) Доставчикът се задължава да адаптира Продукта и Услугите в съответствие с приложимото законодателство на Република България и ЕС за целите и приложенията, предвидени за съществуващия Продукт. Доставчикът си запазва правото да прави промени в разумни срокове, като надгражда Продукта, във връзка с настъпили законодателни промени. Доколкото промените в законодателството изискват промени в ценовата листа и плановете, Доставчикът довежда до знанието на Потребителя извършените промени.

(8) Доставчикът редовно адаптира Продукта и Услугите, които предлага чрез Интернет, според собствената си преценка, технологичното развитие и пазарните нужди, за да отговори на предвидената употреба в съответствие с описанието на Продукта/Услугата и подходящото качество на използвания продукт/услуга. Това може да включва промяна на съдържанието на съществуващ Продукт или Услуга (напр. нова или модифицирана функционалност или адаптиране към нови технологии) или въвеждане на нови Продукти или Услуги. Промените в Продукта и Услугата ще се считат за неразделна част от жизнения цикъл на Продукта. Тъй като тези промени по своя характер са подобрения, Потребителят или Абонатът не може да предявява претенции срещу Доставчика в резултат на промени, въведени от Доставчика на Продукта или Услугата, или в резултат на нови Продукти и Услуги.

(9) Доставчикът има право да добави нови платени Продукти към офертата по всяко време и/или да прекрати предоставянето на безплатни Услуги и/или Продукти. Доставчикът на услуги има право да предлага новия Продукт и/или Услуга на Абоната срещу заплащане и да прекрати предоставянето на безплатни Услуги. Доставчикът може да добави допълнителни платени Продукти/Услуги към текущите Платими Продукти или Услуги. При смяна на платени услуги Доставчикът на услуги следва да съобрази законните интереси на Потребителите и да ги обяви своевременно.

(10) В случай на промяна в Ценовата листа, Доставчикът информира Абоната на своите уебсайтове поне 30 дни преди влизането в сила на новата Ценова листа.

(11) Доставчикът не предоставя гаранция относно наличността и/или правилното функциониране на Продукти и/или Услуги, предлагани за безплатно използване.

(12) Искове за обезщетение могат да бъдат предявени от Потребителя или Абоната само ако имат доказателства, че Доставчикът е действал с груба небрежност (culpa lata).

(13) Доставчикът не гарантира точността на информацията, публикувана на уебсайтовете на Доставчика.

(14) Доставчикът не носи отговорност за загубата и/или разкриването на информация. Ако Потребителят промени или изтрие своите данни, когато използва Продукта, Доставчикът не е длъжен да ги върне обратно в първоначалното им състояние. Потребителят приема, че възстановяването на данните до първоначалното им състояние е техническа задача, която Доставчикът може да изпълни чрез прехвърляне на данни от резервно копие само в случай на предварителна поръчка от Потребителя или Абоната. Абонатът се задължава да заплати пълните разходи, направени при възстановяването на данните, съдържащи се в архивната база данни.

(15) Доставчикът не носи отговорност за загубата и/или разкриването на информация в резултат на използването на незащитени комуникационни канали от Потребителя.

(16) Всяко искане за обезщетение от страна на Потребителя или абоната е ограничено от размера на абонаментната такса, платена от Потребителя или абоната за период от 12 месеца преди събитието, за което се иска обезщетение.

(17) Потребителят/ Абонатът не могат да искат обезщетение от Доставчика, ако са изминали повече от три (3) месеца от настъпването на събитието, освен ако Потребителят или Абонатът не са могли да поискат обезщетение в рамките на гореспоменатия период без тяхна воля или вина.

(18) Потребителят/ Абонатът са известени, че някои връзки от уебсайтовете на Доставчика водят до други уебсайтове, чието съдържание не се управлява, контролира или проверява от Доставчика. Доставчикът предоставя тези връзки на Потребителя само като полезна добавка. Тези връзки към други уебсайтове не означават, че Доставчикът одобрява тези Продукти, Услуги или информация и не представляват никакви връзки между Доставчика и операторите на тези свързани уебсайтове.

(19) Доставчикът предоставя съдействие на Потребителите чрез електронна поща и телефон. Потребителската поддръжка е достъпна само за служители или персонал, работещ за Абоната. Потребителите ще бъдат таксувани за услуги за поддръжка в съответствие с Ценовата листа за услугите за поддръжка на Потребители. Освен ако в Ценовата листа не е уговорено друго, Доставчикът не е длъжен да отговаря на всички получени имейли или телефонни обаждания или на имейл, изпратен на Потребителска поддържа.

(20) Потребителската поддръжка по телефона се счита за приоритетна поддръжка и се таксува съответно. За да докаже, че е осигурена телефонна поддръжка и за да гарантира качеството на предоставяната услуга, Доставчикът може да записва разговори с Потребителската поддръжка. Записите от разговори се изтриват след изтичане на счетоводния период или крайния срок за подаване на жалба относно таксуваната Услуга.

(21) Информацията, предоставена от Потребителската поддръжка, се предоставя „както е дадена“ и не представлява непременно позицията на Доставчика. Що се отнася до информацията, предоставена от Потребителската поддръжка, Доставчикът не гарантира, че предоставяните услуги са точни, навременни, достъпни, функционални или в съответствие със законите. Потребителят поема риска информацията да бъде непълна, неточна или не напълно отговаряща на техните нужди и изисквания. Информацията, предоставена от Потребителската поддръжка, не се счита за данъчна или счетоводна консултация и не може да замести данъчния съветник. Ако имате някакъв проблем от правен или счетоводен характер, трябва да се консултирате с вашия счетоводител или адвокат или друго подходящо квалифицирано лице. Доставчикът не носи отговорност за каквито и да е вреди, които могат да произтекат от разчитането на каквато и да е информация, предоставена от Потребителската поддръжка. Доставчикът ще откаже всякаква отговорност за преки, косвени, случайни, последващи или други вреди, пропуснати възможности, пропуснати печалби или други форми на загуба или вреда. Всички въпроси, коментари, предложения или друга комуникация, включително идеи, изобретения, концепции, техники или знания, предадени на Потребителската поддръжка на Доставчика по електронна поща или по друг начин, не се считат за поверителни, тъй като не са изпратени в поверителен начин (като: напр. незащитена кореспонденция по имейл, обща Потребителска поддръжка, множество получатели на електронна поща и т.н.) и ще стане собственост на Доставчика.

___________________________________________________________________

8. Правото за използване на Продукта

(1) По време на Абонамента Доставчикът на услуги предоставя на Потребителя пространствено неограничено, непрехвърляемо и нелицензирано лично право да използва Софтуера на Доставчика на услуги, използван от него за предоставяне на Услугите му в съответствие с целта на Продукта и Общите условия и Условия за употреба.

Правото за използване на Продукта не може да бъде прехвърлено на трета страна, освен ако не е посочено друго в определен абонаментен план, или в други случаи, само ако Доставчикът изрично се съгласи.

Абонатът, Потребителят или администраторът на Абонамента могат да добавят нови потребителски акаунти за своите служители, както и за външен персонал. Те могат също да добавят нови бази данни за други стопански субекти, за които те действат като подизпълнители (например счетоводител) като част от техния Абонамент. В базата данни на друг бизнес субект те могат да отворят нови потребителски акаунти за служителите на субекта, за който водят сметки. В такъв случай Абонатът може да прехвърли разходите за използване на Програма на трета страна по избор като цялостна Услуга, напр. „Онлайн счетоводство“ като част от фактурирането на техните счетоводни услуги.

(2) Потребителят или Лицата, наети от Абоната, могат да обработват изключително данните на своята организация, използвайки Продукта / услугата на Доставчика. Данните от други организации могат да бъдат обработвани само ако са се абонирали за План, предназначен за управление на няколко организации.

(3) Абонатът може да използва Продукта, Услугите и Софтуера само за бизнес цели.

(4) На Абоната и Потребителя не се предоставят права на интелектуална собственост. Съдържанието, логото и търговската марка са интелектуална собственост на собственика на уебсайта – Доставчика. Персонализираният софтуер остава собственост на Доставчика, освен ако изрично не е посочено друго в писмена форма. Доставчикът е единственият собственик на всички авторски права и интелектуална собственост във връзка с Продукта и Услугата.

(5) Чрез прехвърляне на файлове и въвеждане на данни в Програмите на Доставчика и сървърите на Доставчика, Абонатът и Ползвателят упълномощават неотменимо Доставчика да събира тези данни за обработка и съхранение на сървърите на Доставчика. Абонатът и Потребителят гарантират, че данните и файловете, които те прехвърлят на сървърите на Доставчика, не нарушават никакви авторски права на трети страни и не съдържат съдържание, което противоречи на приложимото законодателство.

(6) Абонатът и Потребителят упълномощават Доставчика да прехвърля данните на Обработващи данни лица или свързани лица от групата на Доставчика или на трета страна, когато е подходящо, при условие, че Обработващият данни лични данни попада в юрисдикцията на ЕС и отговаря на условията, определени в GDPR.

(7) Абонатът и Потребителят изрично упълномощават Доставчика да доставя услуги за обработка или внедряване на софтуер от подизпълнители в рамките на ЕС, с които е подписал съответни споразумения за защита на личните данни.

(8) Доставчикът не е длъжен да разкрива изходния код на Продукта. Продуктът и цялата информация, предоставена на уебсайтовете на Доставчика, с изключение на данните на Абоната, са интелектуална собственост на Доставчика.

___________________________________________________________________

9. Поверителност и защита на данните

(1) Доставчикът събира, обработва и съхранява само онези лични данни на Потребителите, които са строго необходими за функционирането на Продукта и Услугите и/или са необходими за водене на задължителните записи. Доставчикът полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод на предоставяне на услугите, предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

Доставчикът няма право да разкрива лични данни на трети страни, освен ако не е предвидено в договор или друго правно основание за разкриване на информация (напр. съдебно решение или разпореждане на компетентен административен орган).

(2) За да осигури одитната обработка на данни, Доставчикът записва събитията на въвеждане, промени и изтриване на записи на данни и други бизнес събития, за които се изисква одиторска следа. Одиторската пътека трябва да съдържа маркера на събитието, маркера на документа, потребителското име, идентификатора на потребителската сесия и датата и часа на събитието.

(3) Използването на Продукта или Услугата може да изисква от Доставчика да обработва лични данни от името на Абоната или Потребителя. За тази цел Абонатът и Доставчикът сключват отделно Споразумение за обработка на лични данни, приложено към настоящите Общи условия. Абонатът действа като администратор на лични данни за цялата информация, която предава на Доставчика. Във всички случаи Доставчикът действа изключително и само като обработващ данните на договорно основание в съответствие с упълномощаването на Потребителя или Абоната.

(4) Потребителят или Абонатът трябва да гарантира, че има разрешение за предаване на данни на обработващ лични данни на договорно основание и че всички инструкции от Абоната относно обработката на данни са дадени на законосъобразна основа.

(5) Доставчикът на Продукта и Услугата обработва данните само в съответствие с инструкциите на Потребителя или Абоната.

(6) В договорните отношения между Доставчика и Абоната Абонатът ще се счита за единствен притежател на данните, прехвърлени на Доставчика на Продукта и Услугата. Продуктът трябва да даде възможност на Абоната да експортира данни, разположени на сървъра на Доставчика, независимо в каква дигитална форма. Абонатът е длъжен да експортира своите данни от сървърите на Доставчика преди прекратяване на Абонамента или друго договорно отношение.

(7) Информацията за обработката на данни се предоставя от Доставчика само до степента, необходима за законното предоставяне на Услуги и/или изисквана от официалните органи.

(8) Абонатът трябва да е наясно и да се съгласи, че Доставчикът съхранява копия от цифровите сертификати на Абоната на своите сървъри за правилното функциониране на определени функции на Софтуера. Абонатът също така трябва да е наясно и да се съгласи, че в определени случаи Софтуерът на Доставчика извършва регистрация от името на Абоната на уебсайтове или уеб услуги на трети страни с цел автоматично прехвърляне на данните на Абоната към сървърите на Доставчика (например свързване към електронното банкиране и др.

(9) Доставчикът защитава поверителността на всяка информация на Абоната, предоставена на Доставчика от Ползвателя или Абоната стриктно, с изключение на случаите, когато трета страна прави тази информация публична. В случай, че Доставчикът получи искане за предоставяне на информацията на Доставчика от разследващия орган или съд, Доставчикът, след предварителна проверка на основателността на искането, предоставя информацията в минималната степен, необходима за удовлетворяване на искането, и информира Абоната за това.

(10) Доставчикът предприема всички възможни технически, организационни и икономически допустими мерки за защита на данните на Абоната срещу умишлено или неволно изтриване, загуба, дефект и/или неразрешено разкриване на данните на трета страна и действа в съответствие с GDPR. Доставчикът не носи отговорност за разкриването на информацията, ако третото лице е могло да получи тази информация по някакъв начин, законно или незаконно (съдебно решение, кражба и др.).

(11) Доставчикът гарантира, че всички негови служители и външен персонал са запознати с процедурите и правилата за защита на данните.

___________________________________________________________________

10. Изменение на Общите условия за ползване

(1) Доставчикът си запазва правото да променя настоящите Общи условия за ползване, включително ценовите листи, по всяко време, без предварително уведомление, като направените промени се прилагат автоматично и за съществуващите договорни отношения, доколкото подобна промяна няма значително правно или икономическо въздействие върху абонатите.

(2) В случай, че промените имат значително въздействие върху абонатите, като например промени в ценовата листа или обема на услугата, Доставчикът уведомява абоната най-малко 30 календарни дни преди измененията да влязат в сила. Доставчикът уведомява абонатите за извършваните промени чрез своите уебсайтове и новини в рамките на онлайн програмата за комуникация. След 30 календарни дни Абонаментът ще продължи в съответствие с новите Общи условия за ползване.

___________________________________________________________________

11. Заключителни разпоредби

(1) Материалното и процесуално право на Република България и в някои случаи, ако е пряко приложимо, правото на ЕС, ще се прилагат за всички правоотношения, свързани с тези Общи условия.

(2) Договарящите се страни се споразумяват да уреждат всеки спор помежду си по взаимно съгласие. В случай на невъзможност за сключване на споразумение, местнокомпетентният съд съобразно родовата подсъдност на спора има юрисдикция да урежда всички спорове съобразно разпоредбите на ГПК.

(3) Нищожността на някоя от клаузите на настоящите Общо условия не води до нищожност на друга клауза или на условията като цяло..

София, 01.06.2021г. Eurofaktura s.r.o.

__________________________________________________________

Приложение 1: ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Въведение

Политиката за поверителност има за цел да информира Потребителите и посетителите на уебсайтовете на компанията Eurofaktura s.r.o. и асоциирани компании за целите и основата за обработка на лични данни от компанията Eurofaktura s.r.o.и други свързани дружества (наричани по-долу “Доставчикът”).

Eurofaktura s.r.o. – дружество, регистрирано съгласно законите на Република Чехия, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел с Единен идентификационен код CZ06048447, е оператор на уебсайта www.evrofaktura.bg, както и Доставчик на услугите, които се предоставят чрез уебсайтове ( www.evrofaktura.bg, e-racuni.com, e-bilanca.net и други програми за водене на фирмен бизнес). Ние сме отговорни за събирането, обработката и използването на лични данни в съответствие с цялото законодателство за защита на данните: – Общ регламент за защита на данните (GDPR, Регламент № 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г., ОВ L 119, 4 май 2016 г. и сл.) и законодателството на Република България (Закон за защита на личните данни (ЗЗЛД,В сила от 01.01.2002 Г., Обн. ДВ. бр.1 от 4 Януари 2002г.,изм. ДВ. бр.93 от 26 Ноември 2019г).

Вие, клиентът, сте Администраторът на данни, а компанията Eurofaktura s.r.o., Доставчикът на услуги, ще бъде Обработващият данни от ваше име. Ние ще използваме вашите данни само в съответствие с приложимите закони за защита на данните.

Използваме тази Декларация за поверителност на данните, за да Ви информираме кои от личните Ви данни се събират и съхраняват, когато посещавате нашия Уебсайт или използвате предоставените от нас Услуги, както и когато предоставяте информацията на Доставчика по друг начин (по телефона или по пощата). Освен това ще получите информация за това как използваме вашите данни и какви права имате по отношение на използването на вашите данни.

Пренос на данни и сигурност на връзката

Комуникацията между Потребителя и сървърите на Доставчика се осъществява чрез защитена SSL връзка, която е защитена срещу неоторизирано подслушване с 256-битово криптиране. Доставчикът актуализира редовно мрежовото оборудване и софтуер в съответствие с установените дупки в сигурността.

Данните се съхраняват от Доставчика в център за данни, разположен в сграда с 24-часова физическа сигурност. Достъпът до сървърите се защитава чрез контрол на достъпа и видеонаблюдение. Доставчикът гарантира, че са взети подходящи технически мерки, за да се гарантира сигурността на данните срещу случайно или умишлено изменение и загуба, изтриване или унищожаване на данни. За да се избегне загуба на данни, данните винаги трябва да се съхраняват или отразяват на две отделни места с допълнително ежедневно архивиране на отдалечено място. Всички потребителски пароли се съхраняват в криптирана форма. Доставчикът никога няма да поиска от Потребителя да предостави Потребителската парола по имейл или по телефона. В случай, че Потребителят загуби потребителска парола, Доставчикът не може по никакъв начин да разкрие старата парола на Потребителя. В този случай Доставчикът трябва да нулира паролата на Потребителя и да поиска от Потребителя да зададе нова парола.

Доставчикът съхранява данните изключително в рамките на ЕС и ги третира поверително. Достъп до данни може да има само ограничен брой технически персонал.

Събирането и обработката на лични данни и целта на тяхното използване

Доставчикът събира и обработва лични данни на следните правни основания:

 • Право и договорни отношения,
 • Съгласие на лицето и
 • Легитимен интерес.

Доставчикът събира следните лични данни:

 • Основна информация за Потребителя (име и фамилия, имейл адрес, телефонен номер, работодател или организация, представлявана от лицето),
 • Други данни за контакт и информация за вашата комуникация с Възложителя (допълнителни имейл адреси, телефонни номера, дата, час и съдържание на имейл комуникацията, дата, час и продължителност на телефонните разговори, записи на телефонни разговори)
 • Информация за използването на Потребителя на Продукта (дата и час на влизане в Онлайн Програмата, време за излизане, IP номер, бисквитка за идентификация на браузъра, код на браузъра, разделителна способност на екрана, друга информация за използването на Програмата, изисквана от счетоводството и данъчно законодателство),
 • Друга информация, която Потребителят предоставя доброволно на Доставчика при влизане в определени Услуги, които изискват тази информация.
  Предоставянето на тези лични данни е договорно или законово задължение, необходимо за сключването и изпълнението на Споразумението с Доставчика. Ако не предоставите личната си информация, не можете да сключите споразумението с Доставчика, а Доставчикът не може да предоставя Услугите или да предлага използването на Онлайн Продуктите по Споразумението, тъй като няма необходимата информация за прилагане на Споразумението.

A / Ако посетите нашия уебсайт:

Можете да посетите уебсайта на Доставчика, без да разкривате самоличността си. Вашият браузър изпраща само автоматично събрани данни до нашите сървъри на уебсайта. Тази информация временно се съхранява в така наречения ежедневен файл. Това са данните, които се събират автоматично и се съхраняват, докато не бъдат автоматично изтрити:

IP адресът на компютъра,
Дата и час на достъп,
Името и URL адресът на наличната информация,
Уебсайтът, от който е направен достъпът (Referrer-URL).
Тази информация се събира и обработва с цел да се даде възможност за използване на нашия уебсайт (установяване на връзката), за да се гарантира сигурността и стабилността на нашата система, както и за целите на техническото управление на мрежовата инфраструктура. Ние не правим никакви изводи за вас като човек.

Също така използваме бисквитки, както и онлайн аналитични и маркетингови инструменти.

Б / Ако се регистрирате в нашите онлайн услуги:

На нашия уебсайт ние предлагаме услуги за онлайн фактуриране и счетоводство. За да използвате тези Услуги, първо трябва да се регистрирате. Когато се регистрирате, трябва да въведете имейл адрес и да създадете парола, за да можем да създадем акаунт за вас и вие да влезете. За да използвате специфичните за държавата функции, трябва да изберете държавата, в която е вашата компания се намира.

Може да се изисква повече лична информация, за да се използват нашите Услуги в пълна степен. Например, за да създадете акаунт, трябва да въведете име на фирма, адрес, номер на акаунт и данни за плащане и т.н.

Също така използваме вашето име и вашите данни за контакт:

• Да знаем кой е нашият договорен партньор и Потребителят на Услугата;

• За да оправдаем, структурираме, обработим или променим договорните отношения с вас относно използването на нашите Услуги;

• За проверка на автентичността на въведените данни;

• За да можете да се свържете с вас, ако е необходимо.

В / Ако сте се регистрирали за получаване на новини чрез бюлетин или инфомейл:

Ако сте се съгласили да получавате нашите новини (бюлетин/имейл), ние можем да ви изпращаме редовни електронни новини, както и информация за нашите услуги по имейл. За да получавате електронни новини, първо трябва да получим съгласие от вас, за да се съгласим на такава комуникация. Това съгласие може да бъде избрано по време на процеса на влизане (логване). Можете да оттеглите съгласието си за получаване на такива съобщения по всяко време, било то във вашия акаунт, да се откажете от електронната поща или да ни изпратите имейл, за да поискате, че вече не желаете да получавате такива съобщения.

Ако анулирате получаването на новини, ние ще запазим вашия имейл адрес в нашия запис само за да гарантираме, че ще спрете да получавате тези имейли.

Г / Ако сте счетоводител:

С нашите услуги можете да въвеждате данни на трети страни, да предоставяте достъп на трети страни до вашия акаунт, да свързвате акаунта си с трети страни и да предлагате своите приложения на трети страни или да използвате приложения на трети страни. Разбира се, ние също така зачитаме поверителността на информацията, свързана с данни на трети страни, до която можем да получим достъп, като използваме нашата услуга чрез вас. Понякога това може да изисква отделно Споразумение с вас. Ако смятате, че случаят е такъв, моля свържете се с нас.

При спазване на Общите условия за ползване нямате право да споделяте данните си за вход с трети страни и носите отговорност за защитата на данните си за вход (потребителско име и парола) с дължимата грижа и да не ги предавате на трети страни. Освен това вие носите отговорност за данните на трети страни, които въвеждате в системата на Доставчика. Моля, обърнете внимание, че нямаме влияние върху стандартите за защита на данните и сигурност извън нашия уебсайт и извън нашето приложение или услугите, които предоставяме. В такива случаи вие или трета страна, на която сте предоставили достъп до вашите данни, ще носите отговорност за защитата на данните.

Съгласие за пренос на данни

Ние споделяме вашите лични данни с трети страни само, ако сте поискали от нас да го направим, ако сте ни дали изрично съгласие или ако има регулаторни задължения за това. Прехвърлянето на лични данни на трети страни за други цели не се извършва. Вашата информация няма да бъде разкривана на трета страна без ваше разрешение, освен ако регулаторните органи не изискват тази информация да бъде предоставена и само в необходимата степен.

След като завършите договорните си отношения с Доставчика, ние ще запазим само минималната информация, която трябва да поддържаме, за да спазим всички законови изисквания за минимален период от време.

Бисквитки

Нашият уебсайт използва бисквитки. „Бисквитките“ са малки файлове, които вашият браузър създава автоматично и се съхраняват на вашето устройство (лаптоп, таблет, смартфон и др.), когато посетите сайта. Бисквитките не са вредни за вашето устройство и не съдържат вируси, троянски коне или друг злонамерен софтуер.

Бисквитките съхраняват информация, свързана с вашето конкретно устройство. Това обаче не означава, че придобиваме подробни познания за вашата самоличност.

Използването на бисквитки служи с цел да направи използването на нашите услуги по-удобно. Следователно, ние използваме така наречените сесийни бисквитки, за да идентифицираме дали сте посещавали отделни сайтове на нашия уебсайт и/или сте се регистрирали преди това като Потребител или Абонат на нашите Услуги. Браузърът ще ги изтрие автоматично след изтичането им.

За целите на използваемостта използваме временни бисквитки, които се съхраняват на вашето устройство за определен период от време. Ако се върнете на нашия уебсайт, за да използвате нашите услуги, ще бъде признато, че вече сте посетили нашия уебсайт и какви настройки и действия сте предприели, за да избегнете да ги прилагате отново.

Също така използваме бисквитки, за да проследяваме статистически използването на нашия уебсайт и да оптимизираме офертата си за вас. Когато се върнете на нашия уебсайт, тези бисквитки ни позволяват автоматично да разпознаем, че вече сте посетили нашия уебсайт. След определен период от време бисквитките се изтриват автоматично.

Повечето браузъри приемат автоматично бисквитките. Можете да конфигурирате браузъра си така, че на вашия компютър да не се съхранява бисквитка или така, че винаги да се появява предупреждение, преди да създадете нова бисквитка.

Моля, имайте предвид, че пълното деактивиране на бисквитките може също да доведе до ограничена функционалност на нашия уебсайт.

Запазване на лични данни

Ние ще съхраняваме Вашата лична информация само толкова дълго, колкото е необходимо за изпълнение на договорни отношения с Абоната, под егидата на който Вие действате като Потребител. Ние ще запазим личните данни за периода, необходим за изпълнението на Споразумението и в продължение на 5 години след прекратяването му, с изключение на случаите, когато има спор между Потребителя или Абоната и Доставчика по отношение на Споразумението. В случай на спор Доставчикът съхранява информацията в продължение на 5 години след окончателно решение или арбитражно решение или споразумение, или ако не е имало съдебен спор, в продължение на 5 години от датата на мирното уреждане на спора.

Договорна обработка на лични данни

Като Доставчик, ние можем да поверим конкретни задачи, свързани с Вашите данни, на други лица (договорни обработващи). Обработващите данни по силата на възлагане могат да обработват данните, поверени изключително от името на Доставчика, в рамките на упълномощаването на Доставчика (в писмено споразумение или друг правен акт) и в съответствие с целите, посочени в настоящата Политика за поверителност.

Договорни подизпълнители, с които Доставчикът си сътрудничи, ще бъдат:

 • фирми, поддържащи ИТ и комуникационни системи,
 • доставчици на електронна поща,
 • Технически персонал в други компании от групата на Доставчика.

Доставчикът не предава лични данни на неупълномощени лица на трети страни. Договорените обработващи лични данни могат да обработват лични данни само в рамките на инструкциите на Администратора и не могат да използват лични данни, за да преследват някой от собствените си интереси.

Правата на физическо лице по отношение на обработката на данни

За да осигурите честна и прозрачна обработка на лични данни, вие, като физическо лице, ще имате следните права:

 • Право да оттеглите съгласието си: Ако вие като физическо лице сте дали съгласието си за обработването на личните ви данни, вие ще имате право да оттеглите съгласието си по всяко време. Оттеглянето на съгласието означава, че Вашият Доставчик вече няма да може да Ви предоставя услугите на уеб счетоводната програма;
 • Правото на достъп до лични данни: Като физическо лице ще имате право да получите от Доставчика (Администратор на лични данни) потвърждение дали личните данни, свързани с Вас, се обработват и, когато случаят е такъв, да получите достъп до лични данни и определена информация (за целите на обработването, за видовете лични данни, за Потребителите, периодите на съхранение или критериите за определяне на периодите, наличието на право на коригиране или изтриване на данни, правото на да ограничи и възрази срещу обработката и правото да обжалва пред надзорния орган, източника на данните, ако данните не са били събрани от вас, наличието на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, причините за това и значението и последиците от такава обработка за вас и друга информация съгласно член 15 от ОРЗД).
 • Право на поправка на лични данни: Потребителят има право да коригира неточни лични данни на Потребителя от Доставчика без ненужно забавяне. Потребителят има право да допълва непълна информация, включително подаване на допълнителна декларация. Това право се ограничава изключително до лични данни, въведени от упълномощеното лице на Абоната – оригиналната регистрация на Потребителя. Ако Потребителският акаунт на Потребителя е създаден от Абоната, тогава правилният адрес за целите на упражняване на това право ще бъде лицето за контакт на Абоната, което се счита за Администратор на личните данни, свързани с Потребителя;
 • Право на изтриване на лични данни (право на забрава): Потребителят има право да иска от Доставчика да изтрие всички данни за Потребителя, поддържани от Доставчика. Потребителят упражнява това право чрез упълномощено лице на Абоната, което ще се счита за Администратор на лични данни;Право на преносимост на данните: Потребителите имат право да получат своите лични данни, които са предоставили на Доставчика в структурирана, често използвана и машинно четима форма, и правото да предадат тези данни на друг администратор. Като физическо лице ще имате право личните данни да се прехвърлят директно от един Администратор (Доставчика) към друг, когато това е технически осъществимо при упражняването на това право на преносимост.

Доставчикът изпраща предварително всички искания за упражняване на правата за одобрение на упълномощеното лице на Абоната, по поръчка на който е създаден Потребителският акаунт за физическото лице. Доставчикът ще отговори на искане от лица, които упражняват правата си по отношение на личните данни, в рамките на един месец от получаването на искането или отговор от Абоната, за който Доставчикът извършва договорна обработка на бизнес данните на организацията, под егидата на която Потребителят оперира.

Изменения в Политиката за поверителност

Тази Политика за поверителност може да бъде изменена или допълнена по всяко време без предварително предупреждение или предизвестие. Използвайки уебсайтовете на Доставчика след модификация или добавяне, лицата потвърждават своето съгласие с измененията и допълненията.

Приложение 2: СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Въведение

Споразумението за обработка на лични данни ще предостави основата за сключване на отделно споразумение за обработка на лични данни между обработващият лични данни въз основа на договорно възлагане (Доставчик) и притежателя на лични данни (абонат).

Поради голям брой Потребители или абонати на уеб продукта www.evrofaktura.bg и спецификата на изискванията на абонатите, ние сме подготвили образец на споразумение, което се попълва от всеки абонат чрез уточняване на вида и обработката на лични данни, които те управляват с помощта на Продуктите и услугите на Доставчика (Обработващия Данни). След сключването на Споразумението ще се счита за приложение към Споразумението за Абонамент за използване на продуктите и услугите на Доставчика.

Споразумение за обработка на лични данни

Абонатът ________________ (име на юридическо лице), със седалище ________________________________________________________________________________________________, Данъчен номер: _____________, представляван от _____________________, (наричан по-долу „Възложител“), и

Доставчикът Eurofaktura s.r.o., ЕИК CZ06048447, с адрес: Křenová 479/71, 602 00 Бърно, Република Чехия (наричан по-долу „Обработващия данни“)

се договарят за условията за обработка и защита на личните данни във връзка с обработката на лични данни, когато Абонатът действа като притежател на данни, а компанията Eurofaktura s.r.o. като обработващ данни за изпълнение на задължения за услуги по Споразумението за използване на онлайн продуктите / услугите на компанията Eurofaktura s.r.o.

като за целта подписват настоящото

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Член 1: (Цел на Споразумението)

(1) Предмет на настоящото Споразумение е регулирането на договорната обработка на лични данни и установяването на права и задължения, както е посочено в Закона за защита на личните данни (наричан по-долу ЗЗЛД).

(2) Обработващият (по договор) лични данни изпълнява задълженията по отношение на обработката на лични данни, договорени с настоящото Споразумение за Възложителя.

(3) Възложителят декларира, че обработването на всички лични данни, посочени в член 2 от настоящото Споразумение, се извършва въз основа на валидно правно основание.

(4) Обработващият данни лични данни гарантира, че е регистриран оператор на лични данни с право да извършва на дейностите, посочени в член 3 от настоящото Споразумение.

(5) Преди сключването на Споразумението за обработка на лични данни, Възложителят е длъжен да сключи Абонамент за използване на Услугите и / или Продуктите на Обработващия данни.

Член 2 (Предмет на Споразумението)

(1) За целите на извършването на договорна обработка съгласно разпоредбитена ЗЗЛД, Възложителят предоставя следните лични данни на Обработващия данни лични данни:

 • Списък на клиентите,
 • Списъкът на доставчиците,
 • Имената и фамилиите на служителите,
 • Броят на работните часове, за което се дължи възнаграждение,
 • Общият брой отработени часове на пълен и непълен работен ден, с посочване на вида на отработеното работно време,
 • Броят на отработените часове по време на извънреден труд,
 • Броят на неотработените часове, за които се получава възнаграждение от работодателя, с посочване на вида на обезщетението,
 • Броят на неотработените часове, за които възнаграждението се изплаща от други организации или работодатели и органи, с посочване на вида на възнаграждението,
 • Броят на неотработените часове, за които не се изплаща възнаграждение,
 • Номера на банкови сметки,
 • Броят на брутните заплати,
 • Позиция на заеманата длъжност,
 • други данни, посочени индивидуално.

(2) Личните данни, посочени в предходния параграф, са част от базата данни ________________ (напр. относно използването на работното време (моля, посочете името на базата данни, както е дадено в каталога на личните бази данни).

Член 3 (Цел на договорната обработка)

(1) Обработващият данни изпълнява само следните задачи за Възложителя (посочете кои задачи Възложителят ще повери на Обработващия данни – например:

 • Разработване и поддръжка на компютърна програма за изчисляване на заплатите,
 • Разработване и поддръжка на компютърна програма за изчисляване на пътните разходи,
 • Разработване и поддръжка на компютърна програма за целите на годишното отчитане на данъка върху доходите на физическите лица,
 • друго.

Член 4 (Задължения на Обработващия данни лични данни)

Обработващият данни лични данни е длъжен да обработва получените лични данни в съответствие с разпоредбите на ЗЗЛД и да използва тези лични данни само за целите, определени в член 3 от настоящото Споразумение.

Отчитайки наличната технология и разходите по изпълнението, степента, контекста и целта на обработката, Обработващият данни взема всички разумни мерки, включително технически и организационни мерки, за да осигури достатъчно ниво на безопасност по отношение на риска и категорията на личния данни, които изискват защита.

Обработващият данни и неговите служители осигуряват поверителност по отношение на личните данни, обработвани в съответствие с настоящото Споразумение. Тази разпоредба ще продължи да се прилага и след прекратяване на Споразумението, независимо от причината за прекратяването.

Член 5 (Защита)

(1) С подписването на настоящото Споразумение страните се задължават да осигурят подходящите процедури и мерки, посочени в ЗЗЛД.

(2) Обработващият данни се задължава да защитава личните данни в съответствие със Закона за защита на личните данни, разпоредбите на настоящото Споразумение и разпоредбите на _____________________________________________________________________________________________ (предоставят точното заглавие на вътрешните правила за защита на личните данни, приети от Възложителя, напр. Регламент за защита на личните данни при Възложителя), който представлява неразделна част от настоящото Споразумение.

(3) Договарящите се страни се договарят конкретно, че Обработващият данни трябва:

 • Да съхранява личните данни в заключени стаи,
 • Да съхранява личните данни в стая, защитена от: система за видеонаблюдение и алармена система,
 • Да се увери, че личните данни се изпращат по имейл в криптирани прикачени файлове,
 • Да се увери, че предаването на чувствителни лични данни чрез телекомуникационни мрежи е защитено с криптография и електронен подпис,
 • Да се увери, че личните данни се обработват само от специално упълномощени служители на Обработващия данни.

(4) Възложителят има право да извършва веднъж годишно, за своя сметка, надзора върху процедурите и мерките на Обработващия данни лични данни, посочени в предходния параграф на този член. Доколкото надзорът се извършва в помещения, върху софтуер или хардуер, където се съхраняват данни на трети страни, Възложителят следва да упълномощи независим одитор, който да упражни надзора от негово име и за негова сметка. По време на извършването на надзора, Възложителят или одобреният одитор не трябва да пречи на нормалния работен процес на Обработващия данни. Доколкото Обработващият данни извършва разходи във връзка с извършвания надзор (работно време на специалисти и др.), Обработващият данни издава фактура за направените разходи, която Възложителят е длъжен да плати в указания във фактурата срок.

Член 6 (Отговорности на Възложителя на данни)

С подписването на настоящото Споразумение Възложителят потвърждава, че когато използва приложението на Доставчика, неговите данни могат да бъдат обработвани свободно в съответствие с всички законови изисквания за защита на данните, включително GDPR, и дава изричното си съгласие за обработката на личните му данни.

Възложителят може да оттегли това съгласие на всеки етап, но Споразумението се прекратява и Обработващият данни вече няма да може да предоставя Услугата, до колкото характерът и естеството ѝ са в пряка зависимост от възможността за тяхната обработка. Основата за обработка на лични данни е в договорното използване на Продуктите и услугите на компанията на Доставчика.

Възложителят носи пълна отговорност за точността, целостта, съдържанието и надеждността на личните данни, обработвани от Обработващия данни.

Член 7 (Уреждане на спорове)

Страните ще уреждат споровете по доброволен начин; ако обаче доброволното уреждане не е възможно, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България, като компептентен да реши спора е местнокомпетентния съд съобразно родовата подсъдност на спора съобразно съдопроизводствените правила на ГПК.

Член 8 (Продължителност на Споразумението)

Настоящото Споразумение влиза в сила след подписването му от двете страни. Споразумението е валидно само, ако Възложителят има сключен и валиден Договор за Абонамент за използването на Продуктите и/или Услугите на Обработващия данни.

Възложител:                                                                                                                                                                               Обработващ Данни:

Дата: