Използване на уеб услуги, удостоверяване и формат за представяне на съобщения

След като активирате уеб услугите за вашата компания, ще ви бъде предоставен уникален идентификационен номер и знак за удостоверяване. За всяка изпратена от вас заявка за API трябва да представите следното:

Заявката за метод на API може да бъде изпратена чрез HTTP POST, както е показано в следния пример:

 

---
© E-RAČUNI CS d.o.o. 2003-2022