Въвеждане на данни за часов лист

В модула |Продажби |Въвеждане на часов лист, можете да водите запис на прекараното време въз основа на бизнес партньори, служители и работни поръчки, според избрания период от време.

За да въведете данните в записа на консумацията на време, щракнете върху желаната дата в календара, изберете служител, работна поръчка, вид работа/тарифа и въведете прекараното време. Въз основа на часовата ставка и прекараното време, общото прекарано време ще се изчислява автоматично.

  
Внасяне на данни за часов лист
  
  Изображение 1: Внасяне на данни за часов лист

За да генерирате отчет за график, щракнете върху бутона Още ... и изберете |Генериране на отчети за график от падащото меню:

  
Избиране на възможност загенериране на отчет
  
  Изображение 2: Избиране на възможност загенериране на отчет

  
Генериране на отчет за използвани часове
  
  Изображение 3: Генериране на отчет за използвани часове

Данните от използваните часове се прехвърлят автоматично в модул Преглед и изчисляване на часове.

 

---
© E-RAČUNI CS d.o.o. 2003-2022